Integritetspolicy

Allmänna användarvillkor

I Detta dokument nämns CÄ som Camping ägare och CG som Campinggäst.

Följande användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan campingägare (nedan ”Campingägaren” eller ”CÄ”) och Hollistay AB, 5591219463, med adress Slaggatan 23 12, 79170 Falun (nedan ”Hollistay” eller ”H”) i egenskap av förmedlare av campingtjänst. Användarvillkoren reglerar CÄ:s användning och anslutning till webbplatsen [ADRESS] (nedan ”Webbplatsen”) samt applikationerna [NAMN/Definition] till mobiltelefon och surfplatta (nedan ”Applikationerna”). Genom att använda och registrera CÄ på webbplatsen och/eller Applikationerna samtycker CÄ till att vara juridiskt bunden till dessa Användarvillkor och bekräftar att CÄ har läst och förstått dem. Vidare samtycker CÄ genom registrering och användning till att Hollistay får skicka ut nyhetsbrev och uppdateringar av sitt erbjudande till CÄ förutsatt att CÄ inte på förhand skriftligen meddelar Hollistay om annat. Genom registrering intygas även att den registrerande personen har full kapacitet och behörighet samt befogenhet att för CÄ:s räkning ingå bindande avtal. Om CÄ inte godkänner eller har full kapacitet och behörighet samt befogenhet att godkänna dessa Användarvillkor och Policyn ska CÄ inte använda webbplatsen och/eller applikationerna.

Allmänt

Hollistay är ansvarig förmedlare av tjänsten för campingerbjudande. Som förmedlare ansvarar Hollistay endast för förmedlandet av erbjudandet från Campingägaren till en kund. Det är Campingägaren som ansvarar för innehållet i erbjudandet och all hantering på platsen för erbjudandet. Hollistay ansvarar för att användaren får en skriftlig bekräftelse av sin bokning. Hollistays tjänster tillhandhålls med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan det inte garanteras att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Varje Campingägare är i alla händelser självständigt ansvarig för att den beskrivande informationen om boendeerbjudandet (inklusive, men inte uteslutande, information om pris/avgift, villkor och regler och tillgängliga campingtjänster) som visas på Hollistays Webbplats och/eller Applikationer är exakt, fullständig och korrekt. Om tjänsten inte stämmer överens med bokningen med anledning av något förhållande som är inom Campingägarens kontroll ansvarar Campingägaren full ut för en sådan avvikelse. I Campingägarens åtagande ingår således att erbjuda en bokare en likvärdig campingtjänst som denne bokat om det skulle uppstå något förhållande som innebär att den specifika tjänsten som bokats inte kan tillhandahållas när en bokare anlänt till campingplatsen.

Kunden ska i det följande anges som ”Campinggästen” eller ”CG”. Om en Campinggäst inte anser att Campingägaren har angett en korrekt information på Hollistays Webbplats och/eller Applikationer ska Campingägaren i första hand söka lösa detta i samförstånd med Campinggästen. Om det ändå uppstår en tvist mellan Campinggästen och Campingägaren ska Hollistay omedelbart informeras om detta och ges en möjlighet att medla mellan Campinggästen och Campingägaren i syfte att försöka få till stånd en frivillig överenskommelse.

Campingägare äger när som helst rätt att stänga sina campingtomter/Stugor på Hollistay.

Exempel: Om Campingägare har fullbelagt på sin camping och en Campinggäst är på plats eller ringer och vill ha ett boende och det finns platser kvar online på Hollistay så stänger campingägaren tomten på Hollistay helt kostnadsfritt och ingen provision utgår till Hollistay.

Hollistay erbjuder dig som campingägare att få möjlighet till en helt egen Boka knapp direktkopplad till din egna hemsida, utan integreringar mot andra system och helt kostnadsfritt tills vidare.

Det enda krav som finns är att ni registrerar er och skapar er egna sida hos oss på Hollistay och att ni har en godkänd (som bedöms av oss) egen fungerande online bokning på er egna hemsida.

Att få en Boka knapp direktkopplad till din egna online bokning genom Hollistay är tillsvidare gratis.

Observera att Om gästen länkas från Hollistays sida till er egen online bokning via knappen ”boka direkt på campingen” så upphör alla Hollistays skyldigheter mot gäst omgående och campingens egna regler tar vid.

Avbokningspolicy

Campingägaren förbinder sig genom registrering till Hollistays Webbplats och/eller Applikationer att godta Hollistays avbokningspolicy gentemot Campinggästen. Campinggästen ska enligt Hollistays avbokningspolicy ha rätt till fri avbokningsrätt tills före 48 timmar från incheckningstiden för det valda boendet hos Campingägaren. Om CG väljer att avboka boendet efter denna tid (0-48 timmar före incheckning) utgår full betalning för boendet och CÄ har rätt att få hela hyresbeloppet för boendet från Hollistay minus den avtalade provisionen. CÄ har rätt att internt själv ge CG mer generösa avbokningsregler än enligt Hollistays avbokningspolicy men Hollistay har då ändå alltid rätt till sin provision om avtalad provision av den ursprungliga hyresbeloppeten.

Vid en eventuell dubbelbokning där CG bokat boende via Hollistay, oavsett typ av bokning och boende, men CÄ ändå inte kan erbjuda ledigt boende till CG vid ankomst till CÄ så ska CÄ erbjuda likvärdigt boende för CG och CÄ ska till fullo själv stå denna kostnad gentemot CG.

Om gästen länkas från Hollistays sida till er egen onlinebokning via knappen ”boka direkt på campingen” så upphör alla Hollistays skyldigheter omgående.

Exempel på avbokningsförfarande: Gästen bokar och har ankomstdag 23 juli, då kan gästen kostnadsfritt boka av senast 20 juli kl 23,59. Pengarna som gästen betalat för sin vistelse betalas tillbaka på det betalkort som gästen genomförde bokningen med inom 3 bankdagar med undantag av långhelger. När gästens bokning är bindande så återbetalas inte kostnaden för boendet utan tillfaller campingägaren minus den avtalade provisionen till Hollistay.

Pris

Hollistay ska ha rätt till den avtalade provision av hyresbeloppet inklusive transaktionsavgifter om inget annat överenskommits. Provision redovisad i procent ska vara synlig för CÄ på Hollistays Webbplats och/eller Applikationer när CÄ är inloggade i systemet i sin egenskap av CÄ/Värd.

När CG inbetalar hyresbeloppet till Hollistay sker det genom en säker betallösning (Stripe) som levereras från tredje man. Inbetalningen hanteras av Hollistay fram tills CG:s avresa från sin bokade vistelse hos CÄ. Efter CG:s avresa utbetalas hyresbeloppet, minus Hollistays avtalade provision till CÄ registrerat kontonummer. Utbetalning av erhållet hyresbelopp minus provision sker senast tre (3) bankdagar efter den sista vardagen per kalendermånad om ingen annan särskild skriftlig överenskommelse mellan CÄ och Hollistay har träffats på förhand.

CÄ bestämmer själv sitt eget pris för sina olika boenden som tillhandahålls på Hollistays Webbplats och/eller Applikationer.

Ändringar av Användarvillkoren

Dessa Användarvillkor gäller från och med senaste ändringsdatum. Hollistay kan ibland från tid till annan komma att uppdatera Användarvillkoren. Alla sådana ändringar träder i kraft så snart de publiceras. CÄ:s fortsatta användning av webbplatsen och/eller Applikationerna efter publicering av ändrade Användarvillkor utgör CÄ:s godkännande och samtycke till att vara bunden av de ändrade Användarvillkoren.

Insamling och användning av information

Hollistay kan komma att behandla personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för uppgifter som lämnas i samband med tjänsten eller som registreras i övrigt i samband med registrering på Webbplatsen och/eller Applikationerna. Hollistay kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. CÄ lämnar därför, genom registrering på Webbplatsen och/eller Applikationerna, oinskränkt samtycke till att nödvändig behandling av personuppgifter får ske inom ramen för Hollistays verksamhet. Hollistay behöver som regel även samla in, lagra, behandla och använda CÄ:s företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och CÄ ansvarar för att tillse att dessa personer samtycker till en sådan behandling. För vidare information om Hollistays behandling av personuppgifter hänvisas till dokumentet – information till den registrerade, som finns bifogad härtill och att tillgå på Webbplatsen. Hollistay äger rätt till att skicka nyhetsmail och annan information till CÄ för att hålla vederbörande informerad om nyheter och viktiga händelser samt information från våra samarbetspartners. CÄ kan när som helst avregistrera sig från nyhetsmail och information genom att kontakta Hollistay AB.

Immateriella rättigheter

All information, text, video, ljud, mediefiler, grafik och bilder som visas på eller finns på Webbplatsen och/eller Applikationerna (nedan gemensamt kallade ”Rättigheterna”) tillhör Hollistay eller dess licensgivare. Hollistay eller dess licensgivare, beroende på vilket som är tillämpligt, har komplett och fullständig rätt att använda allt Innehåll på alla sätt och för alla syften, samt har alla immateriella rättigheter relaterade till Rättigheterna. CÄ har inte och inte heller ger CÄ:s användning av Webbplatsen och/eller Applikationerna CÄ någon ägarandel i Rättigheterna eller Webbplatsen.

Webbplatsen, Applikationerna och Rättigheterna är skyddade av svenska och/eller internationella immateriella rättigheter och/eller äganderättslagar, som kan inkludera upphovs-, varumärkes-, patent- eller affärshemlighetsrättigheter. CÄ får endast använda Webbplatsen och/eller Applikationerna för personligt bruk eller internt företagsbruk. CÄ får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller återförsälja Webbplatsen och/eller Applikationerna eller något Innehåll.

Alla varumärken, namn, logotyper, namn på produkter och tjänster, illustrationer och slogans som finns på Webbplatsen och/eller Applikationerna (nedan gemensamt kallade ”Hollistay-märken”) ägs av Hollistay, dess partner eller dess licensgivare. CÄ får inte använda Hollistay-märken utan Hollistays föregående skriftliga tillstånd.

Den information som CÄ laddar upp på Webbplatsen och/eller Applikationerna tillhör CÄ eller dess partner eller licensgivare och CÄ ansvarar fullt ut ensam för sådan information och ska hålla Hollistay skadeslös för Hollistays eller tredje mans eventuella direkta eller indirekta skada med anledning av sådan information.

Hollistay äger rätt att använda allt material och information, som en CÄ publicerar på Webbplatsen och/eller Applikationerna, i marknadsföringssyfte av Hollistay och dess produkter och tjänster. CÄ ansvarar för att CÄ eller dess partners eller dess licensgivare godkänner sådan användning av Hollistay om inte Hollistay och CÄ skriftligen på förhand överenskommer om annat.

Länkar

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till annan parts webbplatser eller andra webbplatser som tillhör Hollistays partner eller närstående företag (”Tredje parts webbplatser”). Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för CÄ och dessa Användarvillkor reglerar inte Tredje parts webbplatser. CÄ:s tillgång och tillit till samt användning av dessa länkar och eventuella Tredje parts webbplatser är helt på egen risk och omfattas av sådana Tredje parts webbplatsers användarvillkor. Hollistay ansvarar inte för och ska inte ha någon ansvarsskyldighet eller något ansvar gentemot CÄ för rättigheterna på eller din användning av någon annan parts webbplats. Att länkar till Tredje parts webbplatser inkluderas på den här Webbplatsen och/eller i Applikationerna innebär inte att vi godkänner materialet på dessa webbplatser.

CÄ äger ej rätt att länka till andra websidor om inte Hollistay skriftligen på förhand godkänt sådan läkning.

Avtalstid och uppsägningstid

Hollistay har inga avtalstider eller uppsägningstider utan det står dig som campingägare helt fritt att använda Hollistay som plattform med förutsättning att registrering sker på Hollistay.com vilket är helt kostnadsfritt.

Lagar och regler

CÄ godkänner att följa alla gällande nationella och internationella lagar och regler när CÄ använder Webbplatsen och/eller Applikationerna. Dessutom får CÄ inte, utan Hollistays uttryckliga skriftliga, föregående tillstånd: (i) få tillgång till, övervaka eller kopiera innehåll eller information på Webbplatsen med hjälp av robot, spindel, scrape-teknik eller annan automatisk eller manuell metod för något ändamål, (ii) bryta mot begränsningarna i eventuella robotuteslutningsrubriker på Webbplatsen och/eller Applikationerna eller förbikoppla eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomsten till Webbplatsen och/eller Applikationerna, (iii) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning utsätter eller kan utsätta vår infrastruktur för en orimligt eller oproportionerligt stor belastning, (iv) djuplänka till någon del av Webbplatsen och/eller Applikationerna för något ändamål eller (v) ”inrama”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av Webbplatsen och/eller Applikationerna med någon annan webbplats (vart och ett av föregående, en ”Otillåten användning”).

CÄ får inte ladda upp eller tillhandhålla innehåll som är skapat för spam, ovälkomna kontakter eller innehåll som delas upprepade gånger på ett störande sätt, innehåll som stöder olagliga eller skadliga aktiviteter eller våld, eller är profant, kränkande, vulgärt, obscent, hotande, diskriminerande.

Cä får vidare inte använda annonstitlar som inte tjänar syftet att ge information som är relevant för boendetypen, -stilen eller upplevelsen, eller innehåller symboler eller emojiis. CÄ får inte heller använda sig av annonser eller profiler som tillhandahåller bedrägliga, falska, vilseledande eller bedrägliga detaljer.

I Hollistays community-center får CÄ inte lägga upp innehåll som är utanför ämnet, inte ställer någon fråga, eller inte inbjuder till kunskap som svar på en fråga eller som en del av en större diskussion. CÄ får inte heller ägna sig åt så kallad ”Trolling” eller upprepad inriktning på enskilda medlemmar i Hollistays community.

Brott mot Användarvillkoren

Hollistay förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga om vi anser att din användning av Webbplatsen och/eller Applikationerna bryter mot dessa Villkor, gör intrång på någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, hotar någon fysisk persons personliga säkerhet eller juridisk persons säkerhet, utgör en Otillåten användning eller kan skapa ansvarsskyldighet för Hollistay. En sådan åtgärd av Hollistay begränsar inte våra rättigheter eller kompensationer enligt lag, avtal eller annan norm.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen och/eller Applikationerna är tillgängliga ”I Befintligt Skick” med fel och defekter utan någon garanti av något slag, inklusive, men utan att begränsas till, äganderätt, frånvaro av intrång som kan uppstå till följd av handläggande, genomförande, användning eller sedvana. Utan begränsning av det ovan omnämnda gör inte Hollistay några utfästelser av något slag om Webbplatsen och/eller Applikationerna att de kommer att uppfylla särskilda krav, uppnå några särskilda resultat, vara kompatibla eller fungera med annan programvara/webbplats eller applikation, att de kommer fungera utan avbrott, uppfylla några standarder för prestanda eller pålitlighet eller vara felfri, att eventuella del eller defekter kan eller kommer att korrigeras, att informationen däri kommer att vara lämplig för CÄ:s behov, eller vara fria från virus eller andra skadliga komponenter. Hollistay kan när som helst komma att ändra och/eller förbättra Webbplatsen och/eller Applikationerna. För det fall någon särskild tjänst eller produkt inkluderas på Webbplatsen och/eller Applikationerna innebär det inte ett godkännande av tjänsten eller produkten av Hollistay.

Hollistay ska under inga omständigheter ansvara för några direkta, indirekta, straffrelaterade, tillfälliga, särskilda eller efterföljande skador som på något sätt i samband med, eller till följd av, CÄ:s tillgång eller användning av Webbplatsen och/eller Applikationerna eller med någon fördröjning eller oförmåga att få tillgång till, visa eller använda Webbplatsen och/eller Applikationerna, inklusive vår utredning av CÄ:s användning av Webbplatsen och/eller Applikationerna, oavsett om den baseras på en teori om vårdslöshet, avtal, civilrättsligt ansvar, strikt ansvar eller annat, och även om Hollistay har informerats om risken för sådana skador.

Om din jurisdiktion inte tillåter vissa av ovan omnämnda begränsningar kan det hända att den del av eller samtliga ovanstående undantag och begränsningar inte gäller CÄ.

Om Hollistay, trots det ovanstående, ändå anses ansvarigt för eventuell förlust eller skada som uppstår på grund av eller på något vis i anslutning till någon av de förekomster som beskrivs ovan, kommer Hollistays ansvar aldrig att totalt överskrida det större beloppet av (i) avgifterna (där sådana förekommer) CÄ betalade för tillgång till Webbplatsen och/eller Applikationerna, eller (ii) sådan ersättning som efter skadeanmälan erhålls ur Hollistays vid var tid tillämpliga försäkringar.

Ansvarsbegränsningarna reflekterar riskfördelningen mellan parterna, och Hollistay kommer inte att göra Webbplatsen och/eller Applikationerna tillgänglig för CÄ utan dessa begränsningar. De begränsningar som anges i det här avsnittet ska bestå och gälla även om en begränsad åtgärd som anges i dessa villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte. Ansvarsbegränsningarna som anges i dessa villkor träder i kraft till förmån för Hollistay.

Skadeslöshet

CÄ samtycker till att ersätta, försvara och hålla Hollistay, dess partner och deras tjänstemän, chefer, anställda, ombud, partner, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot alla krav, rättsliga förfaranden, anspråk, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller någon natur inklusive men inte begränsat till rimliga kostnader för juridiskt ombud, avgifter och bokföringsavgifter till följd av något av följande: (i) att CÄ bryter mot dessa Användarvillkor, (ii) att CÄ överträder någon lag eller tredje parts rättigheter eller (iii) att CÄ använder Webbplatsen och/eller Applikationerna eller någon av Rättigheterna i strid med dessa Användarvillkor.

Jurisdiktion och tvist

Härmed godkänner CÄ exklusiv jurisdiktion och laga domstol i Falu kommun i Dalarnas län, för samtliga tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor eller användningen av Webbplatsen och/eller Applikationerna.

Om någon del av dessa Användarvillkor befinns vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar av en behörig domstol kommer giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten för återstående bestämmelser inte på något sätt att påverkas eller försvagas. Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor vid någon tidpunkt innebär inte att vi avstår vår rätt att verkställa densamma eller någon annan bestämmelse i det här avtalet i framtiden.

CÄ bekräftar att det skulle leda till irreparabel skada om CÄ bryter mot dessa Villkor och att monetärt skadestånd i sådana händelser kan vara otillräckliga för att kompensera Hollistay. Följaktligen har Hollistay, i händelse av brott mot något av dessa Användarvillkor, förutom sådan monetär kompensation som kan krävas, rätt till sådant tillfälligt, preliminärt och/eller permanent förbudsföreläggande som kan vara nödvändigt för att begränsa eventuellt fortsatt eller ytterligare brott mot dessa Användarvillkor, utan att visa eller bevisa några faktiska skador eller framlägga borgen eller jämförbar säkerhet. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges genom det här avtalet förbehålls.

Meddelanden

Alla meddelanden ska skickas till: Hollistay AB Box 19 780 67 Sälen Sweden, med kopia till kontakt@hollistay.se

Alla andra kommentarer, begäranden om teknisk support och andra meddelanden relaterade till Webbplatsen ska skickas till: support@hollistay.se